Privacy verklaring

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend coach en therapeut, een (gedeeltelijk papieren) dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
 zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
 ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend coach en therapeut heb ik als enige toegang tot de persoonlijke gegevens in uw dossier. 
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Een aantal gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
 Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE NOTA

Op de nota die u ontvangt staan de volgende gegevens:
 Uw naam, adres en woonplaats 
 de datum van de behandeling
 omschrijving/benaming van de behandeling
 de kosten van het consult

PRIVACYVERKLARING

Dathebiknoualtijd respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met mijn klanten heb ik daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Met het voortzetten van het bezoek aan deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden. U accepteert het gebruik van cookies en andere tracking systems. Indien u dit gebruik wenst te weigeren dient u de site te verlaten.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

 1. Website (hierna ook “De website”): https://www.dathebiknoualtijd.nl
 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Aafke de Vries – Dathebiknoualtijd, gevestigd aan Eerste Baan 9, 8011DB Zwolle, kvk-nummer: 69477302.

Artikel 2 – Toegang tot de website

 • De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële-, politieke- of publicitaire doeleinden, danwel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 – De content van de website  

 • Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming danwel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 – Het beheer van de website

 • Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:
 • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
 • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
 • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

 • De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

 • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
 • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy
 • De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.
 • Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens

 • Uw gegevens worden verzameld door Dathebiknoualtijd en (een) externe verwerker(s). Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
 • De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.
 • Indien u middels een gratis product uw emailadres en extra gegevens achterlaat, worden deze opgenomen op de emaillijst van Dathebiknoualtijd die wordt gehost door WordPress en Active Campaign. Door middel van uw interactie met de content van de emails wordt een persoonlijk profiel opgebouwd dat wordt gebruikt om persoonlijke aanbiedingen te doen. Zodra u zich uitschrijft van de mailinglijst (dat kan onderaan elke email) stopt het verzamelen van data en stopt het versturen van emails. U heeft tevens het recht om het recht van vergetelheid toe te passen, dit kan door onder elke email te klikken op ‘my subscriptions’ en daar de stappen te volgen, of door een email te sturen naar info@dathebiknoualtijd.nl, en daarin kunt u vragen om verwijdering van uw gegevens.
 • Indien gegevens worden gedeeld met externe verwerkers, waaronder Facebook, dan vervalt de verantwoordelijkheid van Dathebiknoualtijd en gaat de verantwoording van de verwerking over op de betreffende partij.
 • Gegevens worden verzameld door en gedeeld met:
 • Woocommerce – WordPress Plugin
 • Active Campaign – email provider
 • Mollie – Betaalgateway
 • Reeleezee – Facturatiesysteem
 • Google Analytics – analyseer tool van Google (gegevens zijn geanonimiseerd)
 • Facebook – Sociaal Netwerk en Advertentie kanaal

  Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

 • Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissen van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met mij op te nemen via info@dathebiknoualtijd.nl . 
 • Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens

 • In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.
 • Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen

 • U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, kunt u zich via de emails uitschrijven. Lukt dit niet dan stuurt u een mail naar het volgende adres: info@dathebiknoualtijd.nl .
 • Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens

 • De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.
 • Verzamelde emailadressen (via de inschrijfformulieren), worden bewaard totdat de eigenaar van het emailadres de inschrijving ongedaan maakt (middels de uitschrijflink).

Artikel 11 – Cookies 

 • Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan deze website geplaatst wordt op de harde schijf van je computer. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan deze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om deze website speciaal op jou in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer je deze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee je geinformeerd wordt over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van deze website accepteer je het gebruik ervan. Je toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.
 • De volgende soorten cookies worden gebruikt op deze website:
  • Google Analytics (analytische cookie)​​​​​​
  • Facebook (tracking cookie)
  • Mailblue (analytische cookie)
 • Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan een website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen de communicatie en informatievoorziening beter afgestemd worden op de behoeften van bezoekers van deze website. Ik kan niet zien wie mijn website bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.
 • Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Met andere woorden, als je mijn website bezoekt, dan kan het zijn dat je op basis van dit bezoek een advertentie te zien krijgt op Facebook of via het netwerk van Google Adwords op diverse relevante sites. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt.
 • Wanneer u deze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd. Tijdens uw eerste bezoek aan de website, verschijnt er een banner waarmee u wordt geinformeerd over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van de website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten

 • Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

 • Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de woonplaats/vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 14 – Contact

 • Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Aafke de Vries, info@dathebiknoualtijd.nl 

 

Aafke de Vries
Eerste Baan 9
8011 DB Zwolle

T: 06 153 00 685
E: info@dathebiknoualtijd.nl

Of neem contact met mij op door middel van het contactformulier.
Bij het sturen van een email of het invullen van je contactgegevens ga je akkoord met de privacyverklaring.

Neem contact op

9 + 2 =