Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden behorende bij Dathebiknoualtijd

Vestigingsadres:

Eerste Baan 9

8011 DB Zwolle

email: info@dathebiknoualtijd.nl

tel. 0615300685

Kvk: 69477302

Termen:

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever: de klant die gebruik maakt van de aangeboden diensten van de ondernemer;
Opdrachtnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten aanbiedt;

Toepassing:
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke afspraken en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard, aangaande de opdrachtnemer Aafke de Vries van Dathebiknoualtijd en de opdrachtgever.

Betalingsvoorwaarden:
Betaling vindt plaats in onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Opdrachtgever ontvangt een factuur van opdrachtnemer en de betaling dient te geschieden zoals in de factuur staat vermeld, of zoals anderszins tussen beide partijen overeengekomen.
Bij het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Ook is opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft is opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn.
Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever dit binnen een week na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtnemer.
Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren telefonisch of per mail worden afgemeld of verplaatst. Indien u zich niet of te laat afmeldt, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. De afspraak in de agenda van de ondernemer is hierbij leidend. De factuur van een gemiste afspraak wordt dan alsnog naar u toe gestuurd.
Een uitzondering hierop is als er sprake is van overmacht, zoals plotselinge ziekte, verkeersopstopping, ongeval, of een andere omstandigheid waarop iemand geen invloed uit kan oefenen. Dit geldt zowel voor de opdrachtgever als de opdrachtnemer.

Klachten
Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij/hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht kenbaar te maken bij de opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.
Indien geen vergelijk wordt bereikt overeenkomstig deze regeling, is de rechter in de woonplaats van opdrachtnemer bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft opdrachtnemer het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Annuleringsvoorwaarden

Gekochte producten kunt u niet annuleren, tenzij dit vooraf met u is afgesproken. Abonnementen kunt u op elk moment beëindigen, evenals uw inschrijving op een mailinglijst.

Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door hem verrichte diensten.
De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een training, coaching sessie of adviesopdracht. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Privacy
Naast deze algemene voorwaarden is het privacybeleid van toepassing welke te vinden is op https://www.dathebiknoualtijd.nl/privacyverklaring. Dit privacybeleid kan tevens per email worden opgevraagd bij de opdrachtnemer.
In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt opdrachtnemer zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.
Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.